Product

ผลิตภัณฑ์ยางของบริษัท

Natural Rubber

น้ำยางธรรมชาติที่ผ่านกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มความเข้มข้นจะมีปริมาณเนื้อยางประมาณ 60%

Skim block

ยางสกิมบล็อคเป็นยางก้อนทีผลิตจากหางน้ำยาง ซึงหางน้ำยางเป็นผลพลอยได้จากการผลิตนํายางข้น

Rubber smoke crepe

ยางถ้วยก้อนจากธรรมชาติที่ผ่านกระบวนการผลิตรมควัน

 

Mixture rubber STR

ยางถ้วยก้อนผ่านกระบวนการผลิตเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเกียวกับยางรถยนต์และอื่นๆ