เราคือ กลุ่มบริษัท เอ็น.วาย

กลุ่มบริษัท เอ็น.วาย  เป็นการรวมกลุ่ม 3 บริษัท ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเกษตรกรรมสวนยางพาราครบวงจร ประกอบไปด้วย

• บริษัท เอ็น.วาย รับเบอร์ จำกัด / N.Y Rubber Co.,Ltd

    ผู้ผลิตน้ำยางข้น DRC 60% ,Skim Block , Cup Crape Smoke  จำหน่ายทั้งภายในประเทศ และส่งออกต่างประเทศ

• บริษัท เอ็น.วาย พืชไร่ จำกัด / N.Y Plantation Co.,Ltd

         ประกอบการเกี่ยวกับสวนยางพารา เพื่อส่งน้ำยางสด มาผลิตเป็นน้ำยางข้น และบริการให้คำปรึกษาพืชสวน

• บริษัท เอ็น.วาย ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด / N.Y Development Co.,Ltd

    บริการให้คำปรึกษาด้านอาหารเสริมพืช ผลิตและจัดหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมีชีวภาพ ตรา NYD  แก่เกษตรกรชาวไทยทั่วประเทศ

  บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ ที่จะสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีสำหรับพนักงานทุกท่าน อันจะช่วยให้ท่านสามารถผลิตผลงานที่มี มาตราฐานสูง นำความพึงพอใจมาสู่ลูกค้า  และผลักดันให้บริษัทฯเจริญเติบโต  และตัวท่านเองก็จะได้รับความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่มีค่าต่อสายงานอาชีพของท่านสืบไป

Learn more